Moje najnowše knihi | Meine neuesten Bücher

Das Tal am Fluss - Fünf Freunde

W dalinach swětnišća | In den Weiten des Weltraums 

Kniha wopřija wjele krótkich epizodow ze serije “W dalinach swětnišća”. Lizka a Danko z Łužicy podataj so na wulku ekspediciju do swětnišća. Jimaj poboku je Zinja – kosmiski kompjuter z dalokowuwitej inteligencu. W druhej seriji “Štom wšěch časow” čakaja na Miloša a Lindu njeličomne dyrdomdeje w zašłosći.

Das Buch enthält viele kurze Episoden aus der Serie “In den Weiten des Weltalls”. Lisa und Danko aus der Lausitz begeben sich zu einer großen Expedition ins All. Ihnen zur Seite steht Zinja – ein kosmischer Computer mit weit entwickelter Intelligenz. In der zweiten Serie “Baum aller Zeiten ” warten auf Milosch und Linda zahlreiche Abenteuer in der Vergangenheit.

Das Tal am Fluss - Fünf Freunde

Chaos w konjencu | Chaos im Pferdestall

Anja, Paula a Milenka lubuja konje a na konjacym dworje w Płóšecach přežiwja nimale wšón swój swobodny čas. Jako mějićelka dwora Borbora krótkodobnje wotjědźe, maja holcy ruce połne dźěła. Najprjedy překwapi je sylne njewjedro z njeluboznymi sćěhami, potom nańdu na rozpadanym statoku zanjechaneho konja a skónčnje so tež hišće žrěbjo Malik zhubi. Anonymny lubosćinski list za Anju sčini chaos perfektny.

Anja, Paula und Milenka lieben Pferde und verbringen sie fast ihre freie Zeit auf dem Pferdehof. Als die Inhaberin Borbora kurzfristig verreist, haben die Mädchen alle Hände voll zu tun. Zuerst überrascht sie ein starkes Gewitter mit unliebsamen Folgen, dann finden sie auf einem verfallenen Gehöft ein vernachlässigtes Pferd und schließlich verschwindet auch noch das Hengstfohlen Malik. Ein anonymer Liebesbrief für Anja machte das Chaos perfekt.

Das Tal am Fluss - Lauter Überraschungen

Módre buny | Blaue Bohnen

W Budyskim wolejbulowym towarstwje Běła Hwězda je so strašny njeskutk stał. Nětko přepytujetaj młoda komisarka Janka Žurowa a jeje kolega Alek zhromadnje pad. Tola tež priwatnje so tójšto njewočakowaneho stawa.

In Bautzens Volleyballwelt ist ein grausamer Mord geschehen. Die junge Kommissarin Janka Žurowa ermittelt gemeinsam mit ihrem Kollegen Alek nicht nur in der Sportwelt. Und auch privat hat sie einiges zu meistern.

Kak to jenož praju? Wie sag ich es anders?

Přiručka za bohatši słowoskład za wyšu šulu a gymnazij kaž tež za wšitkich dalšich zajimcow. Předstaju někak 2100 hesłow a jich wotpowědniki, při čimž pomha syła přikładowych sadow při prawym zasadźenju namjetowanych słowow.

Handreichung zur obersorbischen Lexik für Schüler und alle Interessierten, wie man bestimmte Dinge auch anders ausdrücken kann. Synonymhilfe und Nachschlagewerk in einem, mit vielen unterstützenden Beispielsätzen.

Za wšě pady přećelki! Freundinnen für alle Fälle!

Wšitko započnje so tak rjenje: Skónčnje su prózdniny, a Anja a Paula móžetej šěsć tydźenjow dołho jěchać. Wšitko pak so nahle změni, jako zhonitej, zo je Jurkec jěchanski dwór chutnje wohroženy a zo ma so tež hišće Pauliny najlubši kóń předać! To njemóžetej wězo přihladować. Hdy no njeby so jenož stajnje něšto nimo kuliło. Je to stawizna wo konjach a wo přećelstwje, zapołožena we łužiskej wjesce, w Płóšecach.

Ein klassisches Pferdebuch für alle Tierfreunde: Der kleine, aber feine Reiterhof in einem fiktiven lausitzer Dorf ist in Gefahr, und nun soll auch noch Paulas Lieblingspferd verkauft werden! Das kann sie nur gemeinsam mit Ihrer Freundin Anja lösen. Warum nur läuft alles so anders, als erwartet?

W putach Čorneho pana | Im Bann des Schwarzen Fürsten

Matej a Stefan njebyštaj ženje wočakowałoj, zo změje přenocowanje w lěsu tajke sćěhi. Přeprěčo Čertowu wudrjeńcu dóstanjetaj so do mócnarstwa Čorneho pana. Budźe Matej Stefana zaso wuswobodźić móc a puć domoj namakać?

Matej und Stefan hätten nie geglaubt, dass ein Übernachten im Wald solche Folgen haben kann. Sie überqueren die Teufelsschlucht und merken allmählich, dass sie in einer anderen Welt sind. Der Schwarze Fürst regiert hier mit harter Hand und alle Wege führen unbarmherzig in sein Schloss. Werden die zwei den Rückweg finden?

Saperliška! Praj to hinak! Sag es anders!

Kelko móžnosćow mamy, serbsce nic jenož wo smjeću, zrudobje, hněwanju abo tež wo hłuposćach rěčeć, sym zhromadnje z Rěčnym centrumom Witaj zestajiła. Přiručka za zakładnych šulerjow je rjenje ilustrowana (ilustrował: Uwe Häntsch) a hodźi so wězo tež za wšitke druhe wćipne Jěwy, lěnje kože, něme karpy abo ganzory při błyskanju.

Man kann auf so verschiedene Art und Weise über das Gehen, Sprechen, Glücklichsein oder Bosheit sprechen oder schreiben. Hier endlich zusammengefasst in einem bunt illustrierten Nachschlagewerk (Illustrationen: Uwe Häntsch) für sorbische Grundschüler und natürlich auch alle, die sich mal anders ausdrücken wollen.

Cuze zynki | Fremde Töne

Pjatnaće powědančkow wo wšědnosćach a njewšědnosćach žiwjenja, z małymi a wulkimi rjekami, kiž motaja so po wšědnym dnju a spytaja, swoje wotmołwy na stajne wužadanja namakać.

Bei uns trifft sorbisch auf serbisch und Balkan auf Europa, und was dabei herauskommt, sind Geschichten am Rande der Normalität. Mal sind es die leisen Töne, die viel Freiraum für das Unausgesprochene lassen, dann wieder skurile Begebenheiten, die womöglich so passiert sind. Es sind diese kleinen Ereignisse und Beobachtungen, die das Leben zu dem machen, was es ist – eine Achterbahnfahrt der Befindlichkeiten.

Juliana

Juliana, dwanaćelětna holca, poda so do Lipska k swojej njeznatej kuzinje Danje na prózdniny. Dołho pak pola njeje njewutraje a ćeknje – a z tym dóstanje so do praweho dyrdomdeja z Florianom.

Juliana, ein zwölfjähriges Mädchen, kommt zum ersten Mal nach Leipzig zu ihrer unbekannten Cousine Dana, und das gleich für anderthalb Wochen. Das kann nicht gut gehen, und so haut Juliana eines Tages ab, als sie es nicht mehr aushält. Dabei lernt sie Florian kennen, und mit ihm erlebt sie so Einiges zum ersten Mal.

Pawčina złósće | Das Spinnennetz der Bosheit

W Lejnicach namakaja při twarskich dźěłach na kěrchowje starše ćěło mortweje, kotruž pječa nichtó ze wsy njeznaje. Wuskušowanja wjedu młodu komisarku Alinu po njewšědnych pućach hač do Skandinawiskeje a do časa druheje swětoweje wójny, po boku nazhoniteho komisara Lankuša.

In einem beschaulichen lausitzer Dorf wird bei Bauarbeiten auf dem Friedhof eine Leiche entdeckt, und keiner der Dorfbewohner scheint sich an etwas zu erinnern. Die Ermittlungen der jungen Kommissarin Alina führen auf ungewöhnlichen Wegen bis nach Skandinavien und zurück in die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Kommissar Landau steht ihr als erfahrener Vorgesetzter (nicht immer) zur Seite.